Statut NF

STATUT

 

Nadačního fondu Perfect Clinic

 

Pan MUDr. Roman Kufa, dat. nar. 15. února 1970, bydlištěm nábřeží Svobody 1263/2, 737 01 Český Těšín (dále jen „zřizovatel“), zřídil zakládací listinou ze dne 13.5.2016 za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících, Nadační fond Perfect Clinic.

Správní rada Nadačního fondu Perfect Clinic tímto vydává tento statut:

I.
Název a sídlo nadačního fondu

1.1 Název nadačního fondu je Nadační fond Perfect Clinic.
1.2 Sídlo nadačního fondu je v obci Praha.

II.
Poslání a cíle nadačního fondu

2.1. Nadační fond je zřizován za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících. Cílem činnosti nadačního fondu je trvalé vyřešení problematické situace seniorů nebo alespoň zlepšení kvality jejich života, zvyšování či udržení jejich soběstačnosti, pomoc seniorům, kteří mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem, zajistit jejich životní potřeby tak, aby senioři mohli zůstat v domácím prostředí a zachovat si tak pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, poskytnutí nejmodernějších kompenzačních pomůcek, díky kterým senioři mohou lépe zvládat nepříznivý zdravotní stav a cítit se tak lépe, včetně zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času, zajištění a zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o seniory pečující.

III.
Činnost nadačního fondu

3.1. K dosažení uvedeného cíle dle čl. II. bude nadační fond zejména:
a) soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu;
b) spolupracovat se subjekty působícími v oblasti péče o seniory;
c) poskytovat materiální či finanční pomoc subjektům pečujícím o seniory, kteří mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem;
d) poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem pořizování kompenzačních pomůcek pro seniory;
e) poskytovat materiální či finanční pomoc při zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času;
f) poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem zajištění a zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o seniory pečující;
g) spolupracovat se státními orgány a orgány místí samosprávy;
h) vyvíjet aktivitu k zapojení občanské společnosti do problematiky života seniorů;
i) spolupracovat s médii a vyvíjet publikační činnost.

IV.
Používání prostředků nadačního fondu

4.1. Prostředky nadačního fondu lze použít k realizaci cíle nadačního fondu uvedeného v čl. II., a to zejména na:
a) příspěvky a finanční zajištění činností uvedených v čl. III.;
b) nadační fond může zajišťovat svou správu též svými zaměstnanci na základě pracovního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
c) pro zajištění výkonu právní služby, zejména při zastupování nadačního fondu v řízení před soudy, může též uzavřít příslušnou smlouvu s advokátem podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění;
d) náklady související se správou nadačního fondu se vedou odděleně od nadačních příspěvků. Těmito náklady jsou zejména náklady na udržení, ochranu a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s jeho provozem, včetně mzdových nákladů a odměn za výkon funkce správní rady, revizora či dozorčí rady.
e) náhrady cestovních výdajů těch, kteří podle předchozího odstavce vykonávají práci pro nadační fond, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování předloženého správní radě nadační fondu;
f) z prostředků nadačního fondu lze přispívat na projekty mající shodný cíl s cíli nadačního fondu, a to výhradně dle rozhodnutí správní rady formou nadačních příspěvků.

V.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

5.1 Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám, jejichž odborná či jiná činnost souvisí s činnostmi, které v rozsahu účelu nadačního fondu mohou přispět k naplnění tohoto účelu.

5.2 Nadační příspěvek může být poskytnut zejména za účelem realizace činností uvedených v článku III., a to:
(a) formou poskytování finančních prostředků;
(b) formou poskytování konkrétních věcí a služeb;
(c) formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí;
(d) jakoukoliv jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou.

5.3 O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, která musí obsahovat tyto náležitosti:
(a) u fyzických osob jméno a adresu žadatele, rodné číslo, bankovní spojení;
(b) u právnických osob plný název, adresu, údaje o registraci právnické osoby, bankovní spojení, identifikační číslo;
(c) podrobné zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, včetně podrobného popisu, jak má být s nadačním příspěvkem naloženo;
(d) požadovanou výši nadačního příspěvku.

5.4 Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných případech dle svého uvážení, v souladu s účelem nadačního fondu. Nadační příspěvky nebudou poskytnuty na základě žádostí vedených zjevně nepoctivým záměrem.

5.5 Nadační fond nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jeho orgánu nebo která je zaměstnancem nadačního fondu, ani osobě jim blízké.

5.6 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků vyšších než 10 000,- Kč bude zveřejňován ve výroční zprávě nadačního fondu.

VI.
Orgány nadačního fondu

6.1 Orgány nadačního fondu jsou:
a) správní rada
b) revizor

VII.
Správní rada

7.1 Správní rada je statutární orgán nadačního fondu. Správní rada má tři členy.

7.2 Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, je způsobilá samostatně právně jednat, není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k nadačnímu fondu, není revizorem nadačního fondu a je bezúhonná.

7.3 Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
7.4 Funkční období člena správní rady je pětileté a stanoví se pro všechny členy ve stejné délce. Opakované zvolení za člena správní rady je možné.

7.5 Členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním na návrh některého z jejích členů. Člen správní rady nesmí navrhovat sám sebe do správní rady.
7.6 Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací nebo odvoláním. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem, pokud poruší statut anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v zakládací listině, nebo se dlouhodobě či opakovaně bez přiměřeného důvodu neúčastní činnosti správní rady. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do tří měsíců. Neučiní-li to, jmenuje nového člena správní rady soud na návrh revizora nebo na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, na dobu, dokud správní rada nezvolí nového člena.

7.7 Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období skonči dnem, ke kterému bylo funkční období člena, jehož členství ve správní radě skončilo.

7.8 Správní rada je oprávněna ustanovit na základě potřeby výbory nebo poradní orgány.

7.9 Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který řídí její jednání. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady nejméně jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požadují-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.

7.10 Do výlučné působnosti správní rady náleží:
(a) definovat poslání nadačního fondu;
(b) vydat statut a vnitřní předpisy nadačního fondu;
(c) rozhodovat o změnách statutu a vnitřních předpisů nadačního fondu v rámci platných právních norem;
(d) schvalovat rozpočet na následující rok a jeho případné změny;
(e) schvalovat roční uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodářství;
(f) volit nové členy správní rady a revizora, popř. členy dozorčí rady;
(g) rozhodovat o odvolání člena správní rady, revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce;
(h) volit předsedu a místopředsedu správní rady;
(i) rozhodovat o výběru auditora;
(j) rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků;
(k) rozhodovat o vyhlášení veřejných sbírek a tombol ve prospěch nadačního fondu;
(l) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora, popř. člena dozorčí rady, rozhodovat o odmítnutí daru nadačnímu fondu, stejně tak o vrácení daru poskytnutého nadačním fondem, je-li použit v rozporu s jeho stanoveným určením;
(m) jmenovat likvidátora nadačního fondu a stanovit jeho odměnu;
(n) stanovit mzdu případným zaměstnancům nadačního fondu;
(o) zřizovat poradní orgán správní rady;
(p) rozhodovat o sloučení nadačního fondu či podání návrhů na jeho zrušení;
(q) rozhodnout po předchozím vyjádření revizora o změně právní formy nadačního fondu na nadaci;
(r) vyhradit si v souladu s právními předpisy k projednávání další záležitosti.

7.11 Správní rada se schází na zasedáních, která svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen. Řádná zasedání se konají nejméně 1 x ročně. Pozvánky na zasedání správní rady spolu s programem a ostatními materiály nezbytnými pro rozhodování rozesílá předseda správní rady po dohodě se zřizovatelem. Tyto materiály musí být každému členu odeslány nejpozději do 14 dnů před termínem zasedání. Program zasedání mohou členové správní rady doplnit či změnit při jeho zahájení.

7.12 V případě potřeby může předseda správní rady svolat mimořádné zasedání. Předseda je dále povinen svolat mimořádné zasedání správní rady pokaždé, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor. Zasedání musí byt svoláno do 30 dnů od podání žádosti. Mimořádná zasedání jsou oznámena nejdéle 10 dnů před termínem zasedání, včetně důvodu svolání a programu zasedání. Program mimořádného zasedání nemůže být na zasedání změněn.

7.13 Zasedání správní rady se může účastnit zřizovatel nadačního fondu, pokud není jejím členem a revizor. Jednání správní rady i jeho části se mohou zúčastnit další osoby. O návrhu na jejich přizvání hlasuje předem správní rada.

7.14 Z jednání správní rady je pořizován zápis, který svým podpisem ověří předsedající nebo jím pověřený člen správní rady. Předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady odešle zápis všem členům správní rady do 30 dnů od skončení zasedání.

7.15 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

7.16 Správní rada přijímá rozhodnutí hlasováním. K rozhodnutí správní rady je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, není-li tímto statutem stanoveno jinak. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

7.17 Hlasování v zastoupení jiným členem správní rady je možné, pokud je předmětem hlasování návrh, který je zastupovanému znám. Není tudíž možné hlasovat o pozměňovacích návrzích, které vyvstanou během projednávání bodu. Člen správní rady může zastupovat jen jednoho dalšího člena správní rady.

7.18 Hlasování o všech bodech je veřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak.

VIII.
Jednání jménem nadačního fondu

8.1 Jménem nadačního fondu je oprávněna samostatně jednat předseda správní rady.

8.2 Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady.

IX.
Revizor

9.1 Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Jeho působnost je vymezena zákonem.
9.2 Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, je způsobilá samostatně právně jednat, není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k nadačnímu fondu, není členem správní rady nadačního fondu a je bezúhonná.

9.3 Revizorem nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou- li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

9.4 Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady a likvidátora.

9.5 Funkční období revizora je pětileté. Revizora lze volit opakovaně.

9.6 Prvního revizora jmenuje (volí) zakladatel. Nadále pak revizora volí a odvolává správní rada.
9.7 Funkce revizora zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací nebo odvoláním. Správní rada může odvolat revizora z důvodů stanovených zákonem, pokud závažně nebo opakovaně poruší povinnosti stanovené zakladatelskou listinou nebo statutem anebo pokud porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu.

9.8 Zanikne-li funkce revizora před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada nového revizora, jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období revizora, jehož funkce zanikla.

9.9 Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

9.10 Do výlučné působnosti revizora náleží:
(a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakladatelskou listinou i statutem;
(b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
(c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
(d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku;
(e) nahlíží do dokladů nadačního fondu a může požadovat od členů dalších orgánů nadačního fondu nebo jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem;
(f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti;
(g) zastupuje nadační fond proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům nadačního fondu;
(h) svolává zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

X.
Výroční zpráva a účetnictví

10.1 Nadační fond zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadačního fondu včetně zhodnocení této činnosti.

10.2 Výroční zpráva musí obsahovat zejména:
a) přehled o vlastním majetku a závazcích nadačního fondu;
b) u jednotlivých nadačních darů v hodnotě nad 10 000,-Kč přehled o osobách, které je poskytly s výjimkou případů, kdy dárce výslovně požaduje zůstat v anonymitě;
c) přehled o použití majetku nadačního fondu;
d) přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč a o účelu, ke kterému byly tyto nadační příspěvky využity;
e) zhodnocení, zda nadační fond dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky.

XI.
Zrušení a zánik nadačního fondu

11.1 Nadační fond se ruší:
a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu;
b) rozhodnutím správní rady i sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení;
c) rozhodnutím příslušného státního orgánu o zrušení z důvodů vymezených zákonem;
d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Likvidátora jmenuje orgán, který rozhodl o zániku nadačního fondu s likvidací.
e) likvidace nadačního fondu probíhá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.2 V případě likvidace nadačního fondu budou všechna jeho zbývající aktiva převedena na jinou veřejně prospěšnou nevládní neziskovou organizaci typu nadace či nadačního fondu, a to výhradně pro charitativní účely, na základě rozhodnutí orgánu, který rozhodl o likvidaci.

XII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

12.1 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto statutu shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení tohoto statutu. Takovéto ustanovení bude nahrazeno úpravou, která se nejvíce blíží účelu tohoto statutu a jeho záměru a bude v souladu s platnými právními předpisy.

V Praze dne 13.5.2016

______________________ ___________________
MUDr. Roman Kufa Mgr. Linda Pajić
předseda správní rady člen správní rady

_____________________
MUDr. Marek Pros
člen správní rady